Pravidlá súťaže Azure Cup

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je motivovať študentov stredných a vysokých škôl všetkých krajov Slovenskej republiky k práci s cloudovými technológiami a pomôcť im tak zaistiť lepšiu pozíciu nielen v škole, ale aj pri vstupe na pracovný trh. Je potrebné, aby všetci členovia tímu mali aspoň 18 rokov. Študenti v jednom tíme môžu navštevovať rôzne školy, no musia to byť inštitúcie v Slovenskej republike. Účastníci budú dokazovať nielen svoju technickú zdatnosť a znalosť cloudových technológií, ale aj schopnosť rýchlo sa učiť novým veciam a pracovať v tíme. Zároveň musia obstáť aj v prezentačných a komunikačných schopnostiach pri záverečných obhajobách projektu.

Súťaž organizuje EduSteps v spolupráci s Microsoft Learn Student Ambassadors Slovensko.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti viacročných gymnázií, stredných škôl a vysokých škôl. Súťaž je dobrovoľná a určená tímom, ktorých členovia; v čase konania súťaže spomínané inštitúcie navštevujú.

Tímy účastníkov sú zložené z dvoch až troch študentov stredných a vysokých škôl.

Témy

Každý tím vypracuje počas súťaže projekt na jednu z troch zadaných tém. Vypísané témy pre tento ročník súťaže sú:

 

 

Témy i prípadné bonusy sú bližšie špecifikované na webových stránkach súťaže a organizátor súťaže si vyhradzuje právo ich kedykoľvek počas súťaže upraviť.

Registrácia do súťaže

Registrácia prebieha elektronickou formou na stránkach súťaže. Každý člen tímu sa registruje do súťaže samostatne. V registračnom formulári je potrebné uviesť meno súťažného tímu, na ktorom sa skupina študentov vopred dohodne.

Pokyny na organizovanie súťaže

Azure Cup je koncipovaný ako tímová študentská súťaž. Každý tím má povinnosť samostatne pracovať na projekte s možnosťou konzultácie práce s mentormi súťaže. Odovzdané riešenie musí byť v súlade s autorským právom.

Prezentácia projektov prebehne v priestoroch spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o., Priadiareň 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava alebo online, presný dátum a forma bude upresnená. Tímy obhája svoj súťažný projekt pred odbornou porotou, menovanou organizátorom súťaže, ktorá následne vyhodnotí výsledky a vyberie víťaza podľa jednotlivých súťažných tém.

Technické špecifikácie

Organizátor súťaže odporúča využívať štandardné nástroje sady aplikácií Microsoft Office a Visual Studio. Zároveň odporúča prezentácie a všetky prezentované multimédiá skúsiť prehrať na čisto nainštalovanom počítači s operačným systémom Windows 10. Organizátor negarantuje využívanie iných kodekov pre multimédiá, než sú integrované formáty v operačnom systéme Windows.

Partneri (sponzori) súťaže a ceny

Ceny a partnerov súťaže nájdete na webových stránkach súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu.

Na účasť v súťaži alebo na výhry nevzniká účasťou právny nárok.

Kontaktné údaje

Usporiadateľom súťaže Azure Cup je EduSteps v spolupráci s Microsoft Learn Student Ambassadors Slovensko.

Ďalšie informácie, prípadne technickú pomoc s registráciou do súťaže, otázky k organizácii alebo otázky k súťaži smerujte na tím organizátorov, ktorý môžete kontaktovať na adrese azurecup@studentambassadors.sk.

Autorské práva

Autori všetkých súťažných dokumentov garantujú pôvodnosť a originalitu materiálov. V prípade využívania externých zdrojov v priebehu celej súťaže je potrebné dbať na dodržiavanie autorského zákona a ochrany duševného vlastníctva. Je tiež nutné uvádzať použité zdroje a citácie materiálov. Porušenie autorských práv či zistenie, že tím nevypracoval projekt samostatne s pomocou mentorov je brané ako hrubé porušenie pravidiel súťaže a môže viesť k diskvalifikácii celého tímu.

Upozornenie

Počas súťaže bude zhotovovaná fotodokumentácia a videozáznam, ktoré budú následne použité pre mediálnu propagáciu súťaže, prezentovanie výsledkov a úspechov súťažiacich. Takto vzniknuté dokumenty sú školy a súťažiaci oprávnení použiť aj pre svoju vlastnú prezentáciu. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s použitím týchto materiálov na vyššie uvedené účely.